eslint文件在哪 设置'no-tabs': 'off'属性的文件

提问 未结 1 271
老胡
老胡 2019-01-25
悬赏:20积分
版本:renren-security 2.1.0 浏览器:谷歌
eslint文件在哪 设置'no-tabs': 'off'属性的文件 是不是在其他文件里配置
回帖
  • eslint配置文件没有单独分出配置文件,放在package.json中。有个eslintConfig属性参数
    0 回复