xxl-job 的浏览器访问用户名 密码

提问 未结 2 139
smoshu
smoshu VIP3 2020-10-21
悬赏:20积分
版本:renren-cloud 3.1 开发环境:
img[//cdn.renren.io/f2df3202010211749045668.png] 请问,xxl-job 的浏览器访问用户名 密码 默认是?
回帖
 • 默认登录账号 “admin/123456”
  0 回复
 • smoshu
  smoshu VIP3 (楼主)
  2020-10-24
  不对啊 ,提示错误;用户名或密码错误
  0 回复