cloud路由跳转刷新页面问题

提问 未结 0 55
admin01231
悬赏:20积分
版本:renren-cloud V10.0 开发环境:
img[//cdn.renren.io/438a3202303131932402045.png] img[//cdn.renren.io/f1c1f202303131933252755.png] img[//cdn.renren.io/b72f3202303131935289854.png] 我想通过路由重定向方式,实现页面刷新.此平台一直实现不了可否帮忙看一下这个问题尼.
回帖
  • 消灭零回复