druid监控无数据 renren-security

提问 未结 4 49
Asher Ji
Asher Ji 3天前
悬赏:20积分
版本:renren-security 5.2 开发环境:IDEA
druid监控无数据 img[//cdn.renren.io/dba5e202303171139551324.png]
回帖
 • F12看下,可能是被拦截了
  0 回复
 • Asher Ji
  Asher Ji (楼主)
  3天前
  @Mark 我就是从码云上下载下来的,没有改动
  0 回复
 • Asher Ji
  Asher Ji (楼主)
  3天前
  @Mark [pre] #达梦数据库,需要注释掉,其他数据库可以打开 filter: stat: enabled: true db-type: mysql log-slow-sql: true slow-sql-millis: 1000 merge-sql: false [/pre]
  0 回复
 • Asher Ji
  Asher Ji (楼主)
  3天前
  @Mark 加了enabled: true db-type: mysql 也没效果
  0 回复